Op dinsdag 11 december zijn na lange tijd de voltallige besturen van beide verenigingen weer bij elkaar geweest. Het was fijn elkaar weer eens te zien en de hoogste tijd om elkaar weer te spreken onder leiding van Ellen van den Ouweland van de fusiecommissie.

Fusie: wat willen we bereiken?
De doelstelling van de bijeenkomst was om met elkaar nog eens stil te staan bij de redenen en de doelstellingen van een fusie en met elkaar te bespreken hoe het onderzoek nu verloopt. De laatste tijd leek het onderzoeksproces naar de fusie enigszins te stagneren.
Voorafgaand aan de bijeenkomst hadden de bestuursleden huiswerk gekregen. Zo was aan iedereen gevraagd om nog eens de twee of drie belangrijkste doelstellingen van de fusie te benoemen. Hierover was en is iedereen nog steeds eensgezind, namelijk:

  • Versterking volleybal in Nijmegen (beter niveau en goede jeugd doorstroming)
  • Duidelijker gesprekspartner voor de gemeente en andere externe partijen
  • Sterke grote club, beter in staat om in te spelen op problemen en ontwikkelingen

Energie en enthousiasme
Op de vraag hoe iedereen er qua enthousiasme en motivatie toen en nu in zat, was er iets opvallends gebeurd. Het aanvankelijke enthousiasme was getemperd. Enerzijds door tijdgebrek, anderzijds door gemis aan contact en communicatie tussen de besturen onderling en ook met de fusiecommissie zelf. We hebben hier lang bij stilgestaan. In een fusieproces en het onderzoek dat nu loopt, is het juist belangrijk om met energie en enthousiasme onderwerpen uit te zoeken en zo bevindingen van het onderzoek aan de leden te kunnen presenteren. Dat is de enige manier waarop de leden een gefundeerd besluit kunnen nemen over het al dan niet doorgang laten vinden van de een fusie. Ook het begrip communicatie was een belangrijk bespreekpunt die avond. Het was goed en waardevol in deze samenstelling bij deze onderwerpen stil te staan. Dat zouden we vaker moeten doen zeiden we tegen elkaar.

Verbeterpunten
We zijn de bijeenkomst geëindigd met het benoemen van verbeterpunten in het onderzoek naar de wenselijkheid van de fusie, de gekozen organisatievorm en samenstelling van werkgroepen en fusiecommissie. We hebben vele verbeterpunten genoteerd. Tevens hebben we geconstateerd dat het verstandig is een soort strategische heroverweging over de aanpak van het onderzoek naar de fusie te maken, communicatie onder de loep te nemen en de samenstelling van de fusiecommissie te heroverwegen.

Verbetertraject
In een samenstelling die we uiteindelijk Fusiecommissie + genoemd hebben, komen we begin januari weer bij elkaar. Na deze bijeenkomst komen de beide voltallige besturen weer bij elkaar om het onderzoek naar de wenselijkheid van de fusie nogmaals te bespreken. Ook hiervan zullen wij uiteraard weer een verslag van doen aan de leden. Want ook aan communicatie met de belangrijkste betrokkenen bij het onderzoek, hebben we de laatste tijd te weinig aandacht besteed. Laat dit een mooi begin zijn van het verbetertraject!